پیگیری شکایات

کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام
تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

آمار بازدید
1 افراد آنلاين
47 بازديدهاي امروز
261 اين هفته
2430 اين ماه

شهری

نوع خدمت احداث نانوايي شهري:

الف) نانوايي آزادپز

1- مراجعه به اداره آردونان واخذفرم تقاضاي نانوايي آزادپز

2- تكميل فرم مذكور(كپي سندوياقولنامه ويااجاره نامه الصاق فرم گردد).

3- عودت فرم تكميل شده ومدارك مربوطه به اداره امورآردونان

4- بازديدكارگروه كارشناسي ازمكان ارائه شده متقاضي

5- درصورت تاييدمكان موردنظرتوسط گروه كارشناسي گزارش مربوطه بانضمام فرم مذكوربه كارگروه آزادپزي ارسال گردد.

6- درصورت تاييدكارگروه آزادپزي موافقت نامه ومجوزاحداث توسط دبيركارگروه براي فردمتقاضي صادرگردد.

7- ارسال موافقت نامه مجوزاحداث نانوايي آزادپزبه اتحاديه نانوايان به منظورطي مراحل قانوني وصدورپروانه كسب.

تذكر:

مجوزاحداث نانوايي آزادپزسه ماه اعتباروغيرقابل واگذاري به غيرخواهدبود

مجوزاحداث نانوايي باآرديارانه اي:

تذكر:

صدورمجوزاحداث واحدنانوايي جديدباآرديارانه اي ممنوع ميباشدوصرفا" صدورمجوزباآرديارانه اي ازمحل ابطال مجوزهاي نانوايي فعلي امكان پذيرميباشد.

مراحل انجام كار:

1- صدورآگهي وفراخوان ازمتقاضيان ازطريق جرايد(روزنامه خبر، نيم نگاه و000)

2- ارسال مدارك ازطريق پست سفارشي به شركت غله وخدمات بازرگاني

3- بازگشايي پاكتهاي مدارك متقاضيان دركميته بررسي آردونان

4- امتيازبندي وتعيين فردواجدالشرايط

مدارك موردنياز

1- تاييديه ياگواهي شوراي اسلامي روستامبني بررضايت اهالي ساكن درروستابمنظورتبديل آردخام به نانوايي

2- تاييديه بخشداري مربوطه مبني برتاييدگواهي شوراي اسلامي روستا

3- تاييديه فرمانداري مبني برتاييدگواهي بخشداري وشوراي اسلامي مربوطه

ب)ارسال مدارك مذكوربه شركت غله وبازرگاني بمنظورطرح دركميته بررسي آردونان

ج)درصورت تاييدوموافقت كميته بررسي آردونان مراتب جهت صدورآگهي ازطريق جرايدمحلي وياشوراهاويامساجدو000به فرمانداري وبخشداري ابلاغ ميگردد.

د)ثبت نام ازمتقاضيان احداث نانوايي

مدارك لازم جهت تكميل پرونده:

1- تكميل فرم تقاضاي احداث نانوايي

2- تكميل فرم تعهدنامه

3- تصويرتمام صفحات شناسنامه متقاضي (كليه مدارك بايستي برابربااصل شوند).

4- تصويركارت ملي متقاضي

5- تصويرآخرين مدرك تحصيلي (برابراصل شوند).

6- تصويركارت پايان خدمت ويامعافيت

7- ارائه اصل سابقه كاردرواحدنانوايي ازسازمان تامين اجتماعي

8- ارائه گواهي معتبرازسازمان فني وحرفه اي

9- ارائه گواهي سكونت ازشوراي اسلامي وتاييدبخشدارمربوطه

10- ارائه گواهي ايثارگري ازبنيادشهيدوامورايثارگران

11- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه

12- ارائه گواهي عدم ابتلاء به بيماريهاي مسري

13- ارائه گواهي عدم ابتلاء به اعتيادموادافيوني

هــ : ارسال پرونده متقاضيان به شركت غله وبازرگاني به منظورطرح دركميته بررسي آردونان استان

و: امتيازبندي وتعيين فردواجدشرايط

جدول امتيازبندي

1-به ازاءهرسال سابقه کار5امتياز

2-ارائه گواهی فنی وحرفه ای دررسته شاطر10امتيازورسته های ديگر5امتياز

3-مدرک تحصيلی:هرمقطع2امتيازکه شامل خواندن ونوشتن"پنجم ابتدايی"سيکل"ديپلم ناقص"ديپلم می باشدوجمعا 10امتياز

فوق ديپلم15امتيازوليسانس20امتياز

تبصره:داشتن مدارک مرتبط درهرمقطع تحصيلی 5امتيازبهامتيازات هرمقطع اضافه ميگردد.

4-ايثارگری:

خانواده شهيددرجه يک وجانبازبالای50درصد10امتياز

خانواده شهيددرجه دو وجانباززير50در صد5امتياز

تذكر:فردواجدالشرايط پس ازطي مراحل فوق الاشاره كسي است كه بالاترين امتيازازميان متقاضيان كسب نموده باشد.

ز: ابلاغ مجوزاحداث نانوايي به فردواجدالشرايط

تذكر:اعتبارمجوزاحداث واحدنانوايي حداكثرسه ماه ميباشد.

نوع خدمت:

جابجايي وانتقال واحدهاي نانوايي

1- تكميل فرم تقاضا

2- تحويل فرم مذكوربه اداره امورآردونان

3- ارجاع تقاضاي مذكوربه كميته بررسي آردونان

4- درصورت موافقت وتاييدكميته بررسي آردونان تقاضاي مذكورجهت انجام اموربعدي به دبيرخانه كميته بررسي آردونان ارجاع ميگردد.

5- بازديدازمكان جديدتوسط كارگروه كارشناسي

6- درصورت تاييدمكان ارائه شده متقاضي توسط كارگروه كارشناسي مراتب توسط دبير كميته بررسي آردونان به متقاضي اعلام ميگردد.

7- ارسال يك نسخه ازموافقت نامه به ادارات بهداشت ،شهرداري ،فرمانداري واتحاديه نانوايان

نوع خدمت :تعيين سهميه آردنانوايي

الف)تعيين سهميه آردنانوايي روستايي

حداكثرسهميه آردتخصيصي به نانواييهاي روستايي براساس جمعيت ميباشد.

ب)نانوايي شهري

1- گزارش كارشناس براساس نوع پخت ، موقعيت جغرافيايي ، فصل سال ، تراكم جمعيت ، ساعات پخت ،تراكم نانواييها

2- اخذتقاضاي متقاضي ياشوراي اسلامي يابخشداري وفرمانداري

3- بازديدكارشناس امورآردونان ازواحدنانوايي

4- تكميل فرم مربوطه

تقاضاي وام:

الف)وام بهسازي ونوسازي

ب)وام تعويض دستگاه پخت نان

صدورمعرفينامه به شركتهاي آب ،برق ، گاز ونفت:

رسيدگي به شكايات مردم:

تعيين مباشر:

تهيه وتنظيم اطلاعات وآمارگزارشات:

كنترل ونظارت برآردسرانه مصرفي:

سهميه بندي آردخام روستايي وعشايري:

نوع خدمت:

تغييرنوع پخت وتعويض دستگاه

1- تكميل فرم تقاضا

2- تحويل فرم مذكوربه اداره امورآردونان

3- ارجاع تقاضاي مذكوربه كميته بررسي آردونان

4- درصورت موافقت وتاييدكميته بررسي آردونان تقاضاي مذكورجهت انجام اموربعدي به دبيرخانه كميته بررسي آردونان ارجاع ميگردد.

5- بازديدازمكان جديدتوسط كارگروه كارشناسي

6- درصورت تاييدمكان ارائه شده متقاضي توسط كارگروه كارشناسي مراتب توسط دبير كميته بررسي آردونان به متقاضي اعلام ميگردد.

7- ارسال يك نسخه ازموافقت نامه به ادارات بهداشت ،شهرداري ،فرمانداري واتحاديه نانوايان

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
آب و هوا
اوقات شرعی