پیگیری شکایات

کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام
تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

آمار بازدید
1 افراد آنلاين
61 بازديدهاي امروز
604 اين هفته
820 اين ماه
 

روستا یی

شرايط احداث واحد نانوايي در روستاها
1-    اولويت واگذاري نانوايي با روستاهايي مي باشد كه 1200 نفر جمعيت داشته و آرد خام در آنها توزيع مي گردد.
2-    اخذ رضايت كتبي حداقل دو سوم خانوار ساكن و تاييد شوراي اسلامي روستا و بخشداران مربوطه به منظور تبديل آرد خام به نانوايي
3-    در صورتيكه افراد متقاضي احداث نانوايي فاقد تجربه و تخصص لازم در نانوايي باشند به منظور برقراري سهميه آرد ارائه گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح در خصوص صلاحيت فني نامبرده به شركت غله و خدمات بازرگاني الزامي مي باشد.
4-    تا اطلاع ثانوي به دليل عدم صرفه و توجيه اقتصادي از صدور مجوز نانوايي در روستاهايي با جمعيت كمتر از 1000 نفر خودداري بعمل مي آيد.
ضمنا" يادآور مي گردد به منظور اطلاع از تعداد جمعيت آباديها و روستاها، دهستانها و بخشها  جهت تسهيل در تصميم گيريها به سايت
WWW.amar.org.ir مراجعه نماييد.


شفاف ومستندسازي نحوه ارائه خدمات  به ارباب رجوع
نوع خدمت: صدورمجوزاحداث نانوايي روستايي
1) مراحل صدورمجوزاحداث نانوايي روستايي
1-1) فراخوان متقاضيان احداث خبازي ازطريق روزنامه هاي كثيرالانتشارمحلي (خبرجنوب،نيم نگاه عصر)
تعداد چاپ فراخوان متقاضيان درروزنامه هاي محلي: سه بار
مدت زمان لازم : سه هفته
2-1 ) نحوه ارسال مدارك متقاضيان: متقاضيان واحدخبازي درمناطق روستايي بايستي مدارك لازم را براساس فرم شماره 5 ازطريق پست سفارشي به شركت غله و بازرگاني
منطقه 3 ارسال دارند.
مدت زمان لازم جهت ارسال مدارك توسط متقاضيان : حداكثر4 هفته
تذكر1 : پذيرش مدارك متقاضيان به صورت حضوري منع قانوني دارد.
تذكر2: كسريااضافه مدارك پس ازارسال آنها ممنوع مي باشد.
3-1) نحوه امتيازبندي :
امتيازبندي مدارك متقاضيان توسط كميسيون تشخيص وبراساس مواردذيل صورت مي گيرد:
جدول امتيازبندي سابقه كار
سابقه كار    تا5 سال : هرسال سه امتياز    بالاتراز5 سال تا20 سال : هرسال اضافي 2 امتياز
امتياز    15=3×5    30=2×15
تذكر: حداكثرامتيازسابقه كار45 امتيازمي باشد.
جدول امتيازبندي زمين
نوع مدرك زمين    قولنامه رسمي    وكالتنامه    سندرسمي    واگذاري زمين
امتياز    15    30    30    30
جدول امتيازبندي تحصيلات
تحصيلات    ديپلم    فوق ديپلم    ليسانس    ليسانس مرتبط
امتياز    15    5/17    20    25

4-1 ) نحوه اعلام واگذاري امتيازنانوايي به متقاضيان واجد الشرايط
پس ازاحرازمتقاضي واجد الشرايط( فردي  كه بالاترين امتيازرادرهرمنطقه آورده است.)
درهرمنطقه شركت غله كتباً موضوع رابه متقاضي اعلام مي كند.
حداكثرمدت زمان اين مرحله دوهفته مي باشد.
5-1)نحوه مراجعه متقاضي واجدالشرايط به شركت غله جهت شروع احداث واحدخبازي.
 متقاضي واجدالشرايط پس ازدريافت ابلاغ كتبي بامراجعه به شركت غله واخذمعرفي نامه به اداره بهداشت جهت شروع به ساخت نانوايي اقدام مي كند.
حداكثرمدت زمان لازم براي انجام اين مرحله دوهفته مي باشد.
تذكر: درصورت عدم مراجعه متقاضي واجدالشرايط پس ازگذشت دوهفته ازتاريخ ابلاغ كتبي شركت غله امتيازوي لغو ميگردد.
6-1) نحوه برقراري سهميه آردوشروع به كارواحدنانوايي .
پس ازاتمام كارساختمان واحدنانوايي متقاضي مي بايست بااخذ پروانه كسب ازاتحاديه صنف خبازان وتائيديه اداره بهداشت وارائه آنها به شركت غله جهت برقراري سهميه آرد وثبت مشخصات اقدام كند.
حداكثرمدت زمان لازم اين مرحله 6 ماه مي باشد.
گزارش عملكرد ماهيانه به شركت غله و بازرگاني الزامي است.
2) نوع خدمت: تعيين سهميه آردواحد نانوايي
تعيين سهميه هرنانوايي براساس نوع پخت، فاصله باديگر واحدهاي خبازي ،موقعيت ومكان استقرارواحدخبازي، جمعيت منطقه وفصول سال.پس ازكارشناسي وبازرسي كارشناسان اداره امورآردونان شركت غله صورت مي گيرد.
مدت زمان لازم اين مرحله يك هفته .
3) نوع خدمت: جابه جايي وانتقال واحد نانوايي ازيك مكان به مكان ديگر
هرگونه جابه جايي وانتقال واحدخبازي به هردليل باتصويب وموافقت كميته بررسي اقدام
مي گردد.
مدت زمان لازم حداكثردوهفته
4) نوع خدمت: تعيين مباشر
تعيين مباشربراي واحدنانوايي به دليل ازكارافتادگي متصدي وياتقاضاي متصدي ويا فوت وياعدم صلاحيت متصدي واحد نانوايي بامعرفي فردذيصلاح ازطرف اتحاديه خبازان وموافقت كميته بررسي قابل اجرا مي باشد .
حداكثرزمان لازم دوهفته

5) نوع خدمت: معرفي به اداره هاي آب و برق و بانك و…
واحدهاي نانوايي درصورت نيازبه تسهيلات بانكي وهمچنين دريافت تخفيفات ويژه آب وبرق وسوخت مي توانند بامراجعه به اداره امورآردونان  ودريافت معرفي نامه جهت هركدام ازادارات فوق الذكرازتسهيلات لازم برخوردارگردد.
6) نوع خدمت: تعيين قيمت
درخصوص تعيين قيمت نان لازم است كل هزينه هاي ذيمدخل درتوليد نان باتوجه به نوع پخت وميزان سهميه آردموردكارشناسي دقيق قرارگرفته وجدول آناليزقيمت براي هرنوع نان تهيه وپس ازتصويب كميسيون تعيين قيمت نان وتائيد نهايي استانداربمورد اجرا گذارده شود.
حداكثرمدت زمان لازم : 4 هفته
7) نوع خدمت: تعيين ساعات پخت
اداره امورآردونان باتوجه به وضعيت شهرهاازجهت سكونت طبقات مختلف اجتماعي          مي تواند نسبت به تعيين ساعات پخت حداقل دردونيمه سال (فروردين لغايت شهريورماه ومهرماه لغايت اسفندماه) ودرماه مبارك رمضان اقدام نمايد.مواردقابل توجه درتعيين ساعات پخت بشرح:
الف) تعداد نان توليدي ماكول باكيفيت مناسب درهرساعت پخت
ب) وزن هرعدد چانه
ج) ‌ريع نان
د) آردمصرفي براي توليد هرنان نوع پخت
هـ ) آردمصرفي درهرساعت پخت مي باشد.
حداكثرمدت زمان لازم : يك هفته
8) نوع خدمت: تعيين نوع آرد مصرفي جهت پخت انواع نان سبوس گرفته
الف – نان سنگك : سهميه آرد اختصاصي حتي الامكان ازنوع آرد مي باشد.
ب – نان لواش ،تافتون ونانهاي مشابه – سهميه آرد اختصاصي نوع آرد سبوس گرفته مي باشد.
ج – نان بربري : سهميه آرداختصاصي ازنوع آردستاره مي باشد.
د- نانهاي حجيم ونيمه حجيم : سهميه آرداختصاصي ازنوع آردستاره مي باشد.


فرم شماره 1

مدارك لازم جهت احداث خبازي

 

-    ارائه گواهي عدم ابتلاءبه بيماريهاي مسري ازمراجع رسمي الزامي است .
-    ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر ازمراجع رسمي الزامي است .
-    ارائه گواهي عدم سوء پيشينه ازمراجع ذيصلاح
-    دارابودن حداقل مدرك تحصيلي دوره راهنمايي الزامي است درشرايط مساوي دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر اولويت دارند.(ارائه فتوكپي مدرك تحصيلي الزامي است .
-    ارائه گواهي پايان خدمت سربازي يا معافيت ازخدمت الزامي است
درشرايط مساوي خانواده معظم شهدا، جانبازان ،مفقودين ،آزادگان ،متخصصين رشته هاي صنايع غذايي وتغذيه اولويت خواهند داشت .
-    ارائه گواهي حداقل 5 سال سابقه كاردرواحد نانوايي ازاتحاديه ويا تعاوني نانوايان محل احداث الزامي است ودرخصوص احداث واحدهاي نان صنعتي فارغ التحصيلان رشته مواد غذايي ازاولويت برخوردار خواهندبود.
-    متقاضي بايستي درمحل مورد نظرداراي زمين يا ساختمان مورد نياز جهت واحدهاي نان سنتي به متراژ حداقل 125 متروجهت واحدهاي نان صنعتي حداقل 250 متربوده وسند مالكيت يا اجاره نامه رسمي ارائه نمايد .
-    ارائه رونوشت ازتمامي صفحات شناسنامه الزامي است .

فرم شماره 2

شرايط لازم براي درخواست احداث واحد نانوايي درروستا

-    متقاضي وهمسرش فاقد هرگونه مجوزواحدتوليدنان باشند.
-    شاغل نبودن درهيچيك ازادارات وشركتهاي دولتي ونيروهاي انتظامي .
-    نداشتن پروانه كسب براي مشاغل ديگر.
-    نداشتن پرونده منجربه لغو پروانه دركميسيون تعزيرات ويژه گندم وآردونان.
-    متقاضي بايد متاهل بوده وكمتراز25 سال وبيش از45 سال سن نداشته باشد.
-    متقاضي بايد ساكن روستاي موردنظرباشد.
-    افرادي كه قبلاً مجوزنانوايي گرفته وبه ديگري واگذارنموده اند نميتوانند متقاضي احداث نانوايي جديد باشند.
-    متقاضي صرفاً ميتواند براي يك روستادرخواست احداث نانوايي نمايد.بسمه تعالي

فرم شماره 3

ازمتقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد حداكثرتا تاريخ                فرم درخواست زيررا تكميل وهمراه با مدارك خواسته شده به وسيله سفارشي به صندوق پستي شماره 88613-75918
شركت غله وخدمات بازرگاني استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال دارند.
لازم به يادآوري است به درخواستهاي مخدوش وناقص وهمچنين مداركي كه پس از انقضاي مهلت مقرر به پست تحويل گردد ترتيب اثرداده نشده وارسال مدارك به وسيله متقاضي هيچگونه تعهدي براي اداره كل غله بوجود نمي آورد.
اينجانب :
نام ……..نام خانوادگي ………..نام پدر………شماره شناسنامه………
تاريخ تولد …………ساكن شهر………….به آدرس …………………………….  تلفن ……………..ضمن ارسال 2 قطعه عكس 4*6 ومدارك خواسته شده دربندهاي شرائط عمومي، متقاضي احداث واحد نانوايي مي باشم.
                           

امضاء

باسمه تعالي

فرم شماره 4

مدارك لازم براي درخواست احداث واحدنانوايي درروستا

1-    ارائه گواهي عدم ابتلاء به بيماريهاي مسري وگواهي عدم اعتياد به موادمخدرازمراجع ذيصلاح
2-    ارائه گواهي عدم سوء پيشينه ازمراجع ذيصلاح
3-    ارائه گواهي حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي .درشرايط مساوي ايثارگران وآزادگان وبستگان درجه يك شهدا ازاولويت برخوردارخواهندبود.
4-    ارائه گواهي پايان خدمت سربازي يامعافيت دائم ازخدمت سربازي.
5-    كسانيكه گواهي سابقه 3 سال پرداخت حق بيمه درحرفه نانوايي ياصنايع غذايي مرتبط باآردياگواهينامه مهارت فني درپخت نان ازمراكزآموزش فني وحرفه اي وزارت كارواموراجتماعي ياكميسيون فني اتحاديه نانوايان داشته باشندازاولويت برخوردار خواهندشد.
6-    داشتن مالكيت يكواحد تجاري به مساحت 125 مترمربع ياداشتن اجاره نامه براي واحدتجاري به مساحت موردبحث درمحل موردنظر.
7-    ارائه رونوشت ازتمام صفحات شناسنامه الزامي است .
شركت غله وخدمات بازرگاني استان کهگیلویه و بویراحمد

اينجانب            فرزند         داراي شناسنامه      صادره از         متولد       ساكن در
به نشاني                     وتلفن            ضمن ارسال 2 قطعه عكس 6*4 ويك برگ كپي شناسنامه ومدارك موردنيازمتقاضي يكواحدنانوائي درروستاي         دهستان         ازبخش
شهر         رادارم.
نام ونام خانوادگي
امضاء

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
آب و هوا
اوقات شرعی